Gildestraat 215
2671 BW Naaldwijk
T 0174-386801
F 0174-386804
Email / RouteLaatste update: 20 okt 2015
Home Agenda Inschrijven Brochure aanvragen Trainings- advies Trainers Over People Management

 

Opleidings- en coachingsvoorwaarden voor optimale samenwerking met People-Management B.V.augustus 2006

 

1 People-Management, hierna te noemen P-M, verplicht zich:

a. De trainingen consequent af te stemmen op de doelstellingen zoals ze met de opdrachtgever(s) zijn overeengekomen.
b. De deelnemers als individu te trainen en rekening te houden met hun reële mogelijkheden.
c. Onze opdrachtgever(s) op omstandigheden opmerkzaam te maken die de training nadelig beïnvloeden.
d. Eenmaal vastgelegde data na te komen, behalve in geval van overmacht, waarbij P-M zich het recht voorbehoud om bij verhindering van een trainer voor competente vervanging te zorgen.

2 Onze opdrachtgevers verplichten zich:

a. Geen P-M trainers, zowel in loondienst als freelance werkend, gedurende een periode van 2 jaar na de laatste trainingdag zonder onze schriftelijke toestemming in loondienst aan te stellen of opdrachten te geven voor het verzorgen van trainingen hetzij direct of indirect anders dan voor P-M. Indien opdrachtgever hierin nalatig is zal opdrachtgever de omzetderving en evt. hieruit voortvloeiende schade en kosten volledig aan P-M vergoeden.
b. Geen trainingsmaterialen of delen daaruit zonder schriftelijke toestemming van P-M op enigerlei wijze te reproduceren of aan derden ter beschikking te stellen.
c. Bij annulering van een overeenkomst tot 4 weken voor aanvang 25% van het trainingsbedrag te betalen, tussen 4 tot 2 weken voor aanvang 50% en vanaf 2 weken voor aanvang het totale trainingsbedrag te betalen, ongeacht de reden van annulering.
d. Annulering per brief met bevestiging van ontvangst te doen.
e. De door P-M verzonden factuur binnen de erop vermelde termijnen te voldoen.

3 Verder komen P-M en opdrachtgever overeen dat:

a. Door de training te annuleren of door niet op de training te verschijnen de overeenkomst niet ontbonden is noch dat de financiële verplichting ten opzichte van P-M vervalt; integendeel alle verplichtingen blijven intact.
b. Bij overschrijding van de betalingstermijn 2% boeterente per maand berekend mag worden over het openstaande saldo.
c. Bij eventuele meningsverschillen het Nederlandse Recht geldt.
d. Afspraken en verplichtingen m.b.t. Maatwerktrainingen, Mental Preference Analyses©, Individuele Coachingen en Individuele trainingen slechts dan geldig zijn als de overeenkomst door beide partijen ondertekend is.
e. Al onze prijzen exclusief 19% BTW zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is of overeengekomen is.
f. Wijziging in data conform de volgende regels zal plaatsvinden:
g. Annulering van Individuele Coaching ten kantore van P-M geschiedt tenminste 3 werkdagen vóór de geplande datum.
h. Wijzigingen van vastgelegde data zullen alleen in overleg én met toestemming van P-M aangepast worden.
i. P-M het recht heeft programma’s van de training(en) aan te passen. Bij onvoldoende deelnemers zal de opleiding 1 of 2 modules later te laten starten.
j. P-M het recht behoudt om in gevallen waarin sprake is van overmacht, zoals bij ziekte, stakingen, barre weersomstandigheden e.d., de aanvangstijd of de datum van de training te wijzigen. Bij ziekte van een trainer zal P-M zorg dragen voor deskundige vervanging.
k. P-M niet verantwoordelijk is voor kosten of schade welke trainees en/of de opdrachtgever om welke reden dan ook zouden lijden.
l. Opdrachtgever en/of deelnemers P-M hiervoor zullen vrijwaren.
m. P-M alle rechten behoudt, met name auteursrecht, voor met betrekking tot de door P-M aan de opdrachtgever en/of trainees verstrekte methodieken en les- en leermiddelen. De opdrachtgever en/of de trainee is niet gerechtigd om welk trainingsmateriaal van P-M dan ook, in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel voor eigen gebruik te exploiteren of te doen vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van P-M.
n. Door ondertekening van de trainingsovereenkomst, de trainee en/of de opdrachtgever aangeeft bekend te zijn, begrepen te hebben én akkoord te gaan met deze opleidings- en coachingsvoorwaarden voor optimale samenwerking.
 

 

MetaCMS door WebTeam.nl & SEO door Metatags